Udskiftning af akvarie


6. august 2014

Har beslut­tet at min stu­e­akva­rie på 180 Liter skal skif­tes til et større.

I skri­vende stund, har jeg fun­det et og lavet aftale om pris eller ret­tere byt­te­pris, da det bli­ver ren byt­te­han­del og pen­gene bli­ver i lom­men. Der bli­ver også gan­ske meget at bruge dem til senere.

Det skulle der­for gerne blive et Akvasta­bil Effect­line 325 Liter med Effect­line hel­dæk­kende arma­tur. Synes det er et læk­ket møbel… Dog vil der bli­ver en del arbejde inden jeg kan flytte mine Discus over i deres nye domi­cil, så det kom­mer til at kræve arbejde og tålmodighed.

At skulle udskifte akva­riet bety­der en del udfor­drin­ger. Især da det nye skal stå samme sted som det gamle står nu. Altså skal der koor­di­ne­res med vand der skal tøm­mes af og gem­mes til det nye. Et bund­lag der skal fjer­nes for at lette væg­ten så meget at jeg kan flytte det gamle. Spand­pum­pen skal hol­des igang, så bak­te­ri­e­kul­tu­ren ikke dør og der­med skal byg­ges op igen.

Jeg for­ven­ter der skal nyt bund­lag i det nye akva­rie, så der skal jeg lige under­søge hvor­dan det skal foregå, da et nyt bund­lag jo ikke har den akva­rie bak­te­rie flora der er nød­ven­dig for at skabe den nød­ven­dige balance og sta­bile vand­vær­dier. Så en del skal under­sø­ges, koor­di­ne­res og det bli­ver gan­ske sik­kert et hårdt stykke arbejde der skal smi­des før det hele er fær­digt, da det hele jo skal ske på en og samme dag.… Men inden den dag er der andet arbejde der skal laves.

Jeg vil ha det lavet rig­tig fra star­ten og det bety­der, for mig, at der skal en ind­ven­dig bag­grund i før det tages i brug. En sådan bag­grund koster desværre kas­sen, hvis man skal købe den fær­dig og der­for har jeg beslut­tet at jeg kaster mig ud i at lave en selv. Det bli­ver et spæn­dende og udfor­drende pro­jekt, som jeg vil prøve at beskrive her­inde, så andre måske kan få inspira­tion og mod på at kaste sig ud i det. Jeg ved ikke hvor­dan den kom­mer til at tage sig ud, hvor svært det bli­ver, om det bli­ver en suc­cess eller total fiasko…

Jeg sæt­ter ikke for­vent­nin­gerne op efter at det bli­ver så per­fekt som en købt, men lyk­ke­des det bli­ver det mit eget værk og helt unikt, med den til­freds­hed som det altid giver, hvis man selv kan lave tingene.…

Der­u­d­over har jeg en tanke om at ville beklæde bund, sider og bag­g­las med fla­m­ingo på den udven­dige side, sim­pelt­hen for at prøve at iso­lere og der­med spare EL til at varme van­det op. Discus er jo lidt var­me­kræ­vende og når vin­te­ren sæt­ter ind, kom­mer det til at kræve en del at varme op fra stu­et­em­pe­ra­tur til de 28–30 gra­der der nor­malt er i akvariet.

At beklæde med fla­m­ingo kræ­ver jo så at der bli­ver byg­get noget udenom hele akva­riet, da det jo ellers vil blive meget lidt kønt og ikke lige egnet til et stu­e­mø­bel. Jeg for­ven­ter der­for at der med tiden skal byg­ges “en kasse” rundt om akva­riet. Det kom­mer også til at give udfor­drin­ger, men da jeg kan lide at være lidt kre­a­tiv hånd­vær­ker, bli­ver det sik­kert også et spæn­dende pro­jekt. Også det pro­jekt vil jeg prøve at beskrive her­inde, så andre kan søge inspiration.

Som du sik­kert kan læse, er det ikke noget der kom­mer til at ske fra en dag til den næste. Jeg for­ven­ter at starte med en plade på gul­vet hvor der er taget højde for at jeg senere skal bygge videre på pro­jek­tet. Men der­med skal der jo alle­rede nu være styr på hvor­dan jeg for­ven­ter det skal ende ud. At skulle flytte akva­riet igen, for at lægge en anden plade under tror jeg ikke vil være ide­elt. Så alt under akva­riet skal være gen­nemtænkt og på plads inden der skal hol­des ind­flyt­ter fest og vand i det nye akva­rie. Med akva­riet føl­ger et Por­sa­stel som jeg for­ven­ter skal bru­ges. Dog skal der mel­lem stel og akva­rie først en træ­plade der­ef­ter en fla­m­ingo­p­lade og et blødt under­lag. Det burde både sikre akva­riet og iso­lere bun­den. Ind­ven­dig i akva­riet, under bund­la­get vil jeg have en tynd fla­m­ingo plade, så jeg sik­rer at der ikke sker noget med bund­g­las­set når der pla­ce­res sten, rød­der eller anden deko­ra­tion i akvariet.

Men har du lyst kan du følge lidt med her­inde. Bare du har lidt tål­mo­dig­hed :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>