Akvarie 1 — 180 Liter


Har efter­hån­den sam­let flere akva­rier sam­men, men sådan er det jo nok med den hobby..

I stuen har jeg et 180 Liter med buet front­g­las og en slim­line 3D bag­grund, hel­dæk­kende arma­tur (dog kun i plast) med 2 x 30 Watt T8 lysstofrør.

Arma­tu­ret er jeg ikke til­freds med, da det er end­sige meget besvær­ligt at skulle fjerne hele arma­tu­ret når der skal arbej­des i akva­riet, så skal du købe akva­rie, synes jeg helt sik­kert du skal over­veje dette para­me­ter… Sam­ti­digt synes jeg ikke det giver meget flek­si­bi­li­tet når der skal føres slan­ger fra pum­pen ud og ind af akva­riet, samt diverse led­nin­ger til var­me­le­geme eller hvad man ellers ønsker at have i akva­riet. Så også dette er med på listen, når jeg skal skifte mit nuvæ­rende akva­rie ud.

Jeg har mon­te­ret 3 LED strips i hvid, blå, rød (vandtætte) i arma­tu­ret. Disse bru­ger jeg af og til til at skabe lidt dra­ma­tisk nat­lys. Altså mest som lidt spøg og skæmt. De er limet ind­ven­digt i arma­tu­ret med Tec7 (købt i Stark)

Tec7 er en ugif­tig fuge­masse der kan lime på både tørre og fug­tige over­fla­der og kan fak­tisk lime under vand, så det er næsten uund­vær­ligt :)

Bund­la­get i akva­riet er dels chi­cli­desand og dels sort grus. Grun­den til at der er sand, er at jeg oprin­de­ligt ønskede at lave en strand­bred. Dette er dog ikke nemt at opret­holde og nu er det så en blan­ding. Gru­set er meget småkor­net, hvil­ket giver en lidt tæt­tere bund, som er ok til mine discus, der jo gerne vil søge foder på bunden.

Opvar­m­in­gen sker med et var­me­le­geme i tita­nium på 300 Watt uden ter­mostat. Det sty­res af en udven­dig ter­mostat med digi­tal indstil­ling af tem­pe­ra­tur. Gan­ske smart sty­ring, der viser tem­pe­ra­tu­ren i akva­riet og sam­ti­digt sty­rer var­men.. Det gør det meget enkelt at hæve eller sænke tem­pe­ra­tu­ren, da det fore­går ved at indstille på ter­mosta­ten. Der er også en anden for­del ved dette setup. Nem­lig at jeg på den måde meget nemt kan styre en even­tuel var­me­kur, hvor tem­pe­ra­tu­ren, over nogle dage, hæves til 35 gra­der. Dels er det nemt og dels kan de fle­ste gængse var­me­le­ge­mer med ind­byg­get ter­mostat ikke stil­les højere end 34 gra­der. (Var­me­kure er nok mest brugt til discus fisk og jeg vil prøve at beskrive det under Discus siden.)

Da 300 watt er mere end nok til at give for­bræn­ding (også for fisk) har jeg lavet en afdæk­ning af noget tagren­de­plast. Den type der kan købes i Jem&Fix til gan­ske få penge for en rulle på 10 meter… Jeg har taget et pas­sende stykke og sam­let det med TEC7 fuge­masse, så det giver et “rør” af plast­net, som var­me­le­ge­met er mon­te­ret i, gan­ske fikst, hvis jeg selv skal sige det og vir­ker efter hen­sig­ten. Det kunne even­tu­elt beklæ­des med moskug­ler  der klip­pes op og bin­des på med fiskes­nøre, på den del af “røret” der er syn­ligt forfra.

Pum­pen er en Eheim 2075 der kan pumpe op til 1250 liter i timen. Gan­ske meget til et 180 Liters akva­rie, men dels påtæn­ker jeg et større akva­rie med tiden og dels har denne pumpe den for­del at den har stor span­de­vo­lu­men, mange fil­ter­skuf­fer og der­med stor bio­lo­gisk fil­tre­ring, og dels kan den ned­d­ros­les så den ikke kører med fuld styrke, hvil­ket er alt for meget i mit akva­rie. Brugte tid­li­gere en AmTop der kunne pumpe 600 Liter i timen, men med meget min­dre span­de­vo­lu­men og så er min erfa­ring at den ikke hol­der samme tryk over tid og der­med jo ned­sæt­ter effek­ten. Jeg fodrer for­holds­vis meget i akva­riet og har der­for brug for en god bio­lo­gisk fil­tre­ring. Min erfa­ring er altså, at Eheim er langt det bed­ste. Det er bare super fedt at arbejde med og fungerer.

På indsug­nin­gen har jeg mon­te­ret Eheim for­fil­ter, som sik­rer at jeg ikke behø­ver rense selve span­de­fil­te­ret sær­ligt ofte, da større uren­he­der jo sæt­ter sig i for­fil­te­ret og dette kan så ren­ses ved vand­skift eller efter behov.

På udstrøm­mer røret har jeg mon­te­ret en Eheim dif­fu­ser, som jeg synes er genial… Der er påmon­te­ret en luftslange, så man kan blande luft i det udstrøm­mende vand og der­med ilte van­det. Dif­fu­se­ren er pla­ce­ret lige under van­d­over­fla­den og kan der­med også give lidt bevæ­gelse i van­d­over­fla­den, hvil­ket for­hin­drer over­fla­de­film, der bl.a. opstår fra foder. Sam­ti­digt er over­fla­de­be­væ­gelse også med til at ilte vandet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>