Havnens dag Horsens

Lør­dag den 11. juni 2011 Hav­nens dag i Horsens

En til­ba­ge­ven­dende begi­ven­hed i Hor­sens er hav­nens dag. Det skulle vi selv­føl­ge­lig opleve.

Vej­ret var nogen­lunde og humø­ret i top..

Vi star­tede med lige at få et glimt af Emil og Kåre fra DR’s store nørd… Det er jo et par fyre pigerne ken­der.. Men mere om det senere..  Videre gik turen rundt og kigge, men snart fandt vi ud af at der var opstil­let flere bas­si­ner med diverse ind­hold af krab­ber, flad­fisk, søstjer­ner osv.

Ja dem der ken­der Sine og Thea ved jo så at det var omkring de bas­si­ner vi kom til at bruge vores tid…

Flad­fi­skene skulle røres ved, selvom det godt kunne være lidt en udfor­dring. Også en udfor­dring at skulle selv fange en krabbe og tage den op… Men både Sine og Thea blev mere modige med tiden, så stor for­nø­jelse med det… Der var så også et noget større bas­sin hvor der svøm­mede diverse lidt større fisk rundt, men som jo sta­dig kunne “klap­pes” og røres ved… Der var bl.a et par store spejlkar­per på omkring 8 kg. Dog ikke noget sær­ligt de efter hvad “man­den” for­talte, kunne runde de 25 kg… Også en “min­dre” stør var i bas­si­net… Omkring 80 cm stør er åben­bart hel­ler ikke noget at prale af, da den kan blive ca. 4,5 meter lang. ! Dog først i løbet af en del år.. Men histo­rien er så at mange bli­ver en del over­ra­sket over hvor store de bli­ver i have­dam­men og at deres andre fisk for­svin­der.… Resul­ta­tet er så at folk sæt­ter dem løs i natu­ren, hvil­ket jo så ikke er det smar­te­ste i betragt­ning af stør­relse og appe­tit på sådan en fæt­ter… Men flotte er de..

Af andre dyr vi kunne opleve var bl.a rus­si­ske krebs der også er en belast­ning af dansk far­vand… Også et par eksem­pla­rer af hugor­men kunne betrag­tes, dog ikke klap­pes… :) Men inter­es­sant at se dem på nær­mere hold…

Mens vi for­nø­jede os hos “klap­pe­dy­rene” stødte Per­nille til sel­ska­bet, hvil­ket jo altid er dej­ligt… Og popu­lært hos de to små… og hen­des far…

Efter vi løs­rev os fra dyrene gik turen lidt rundt på hav­nen for at se de andre til­bud.… Sine og Thea sprang selv­føl­ge­lig på at skulle prøve et par Hula­hop ringe… Far slap.… Han er hel­ler ikke sær­lig god til det vrikkeri…

Vi kunne så lige nå at hilse på Jonas på hans arbejde… Restau­rant Dolly, der jo nu for alvor bli­ver en del af hans liv når han star­ter i lære der på 1.7 … Super for ham og dej­ligt lige at se ham i kokkedresset…

Lige en tur til­bage til klap­pe­dy­rene før vi skulle se hele Store nørd showet med Emil og Kåre. De udførte for­skel­lige for­søg med ild, cola og hjem­mela­vet tor­nado… Spæn­dende. Især da de fik cola til at bruse max over med en stråle på 3–4 meter… Man kan så håbe at de mange børn ikke gen­ta­ger det stunt hjemme i stuen.…

Videre gik turen så til isbo­den.… Vi skulle jo have den obliga­to­ri­ske is, selvom Thea denne gang sprang på en can­dy­floss iste­det… Sma­ger jo dej­ligt og giver rig­tig dej­lige fed­tede kinder…

Vi kunne lige nyde for­frisk­nin­gerne inden den stod på opvis­ning af en red­nings­ak­tion med heli­kop­ter… Impo­ne­rende når sådan et stort piske­ris suser ind over.… Og så fik vi alle også smagt lidt på hav­ne­van­det der blev pisket godt og grun­digt op.…

Efter den opvis­ning slut­tede vores hav­ne­tur og det meget pas­sende, da vej­ret ved samme lej­lig­hed valgte at få os til at fryse…

Men en dej­lig tur.… Tak til alle bør­nene, der jo har den stør­ste andel i at turen bli­ver en ople­velse for mig…

Vil du se flere bil­le­der så Klik her

/Jesper

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>