Bygning af terrarie


 

Ter­ra­riet er byg­get op af 16 mm sort MDF plade og ”glas­set” er 4 mm akrylplade.

Hyl­derne er lige­le­des lavet af 16 mm MDF og støt­terne af en 10 mm. rundstok.

MDF plade er meget nemt at arbejde med, dog kræ­ves der det rig­tige værk­tøj til at save lige i de for­holds­vis bløde pla­der… Jeg fik skå­ret alle pla­derne på mål i Silvan. Dej­ligt nemt, pæne snit og til en over­kom­me­lig pris set i for­hold til det arbejde man spa­rer og ikke mindst den ærgelse det vil være at få det skå­ret skævt.… MDF tåler ikke fugt så husk at lakere det hele indvendigt.

Alt træ ind­ven­digt er lake­ret med 3 lag Jun­kers skibslak.

Bagpå er der i top­pen 2 cm. udluft­ning i hele bag­pla­dens længde… og 2 stk ø60 mm udluft­nings­ri­ste nederst i ven­stre side…

Der er i ven­stre side, “den varme ende” lagt en var­me­plade på bun­den som er indram­met af lister og derpå lagt en stor gulv­flise. Dette giver lidt luft til var­me­måt­ten og med gulv­fli­sen en stor flade som var­me­måt­ten kan afgive sin varme til… Bli­ver det hele alt for inde­luk­ket omkring var­me­måt­ten, er min erfa­ring, at måt­ten hur­tigt, bræn­der sam­men.… Det ville jo være en kate­strofe hvis der gik ild i ter­ra­riet pga. overop­hed­ning. Så vig­tigt at tage de hensyn.

Bun­den og 5 cm. op af siderne er beklædt med plast­dug, fast­gjort på siderne med afta­ge­lige lister og selv­føl­ge­lig fuget i hjørnerne.

I ven­stre side er opsat halo­gen spots der for­sy­ner “den kolde ende” med den rette tem­pe­ra­tur…  Ved at mon­tere hyl­der reg­ner jeg med, at der kan opnåes flere for­skel­lige tem­pe­ra­tu­rer for­skel­lige ste­der i ter­ra­riet.… 35 gra­der på var­me­pla­den, 27 gra­der under spots, og så køli­gere under og på hylderne..

Var­men er i begge ender sty­ret af ter­mosta­ter… Én fra MICRO­cli­mate til var­me­måt­ten og én fra Repti zoo til halo­gen spots.. Jeg synes den løs­ning er bedre end en enkelt ter­mostat ” i mid­ten” der både skal styre den kolde og den varme ende af ter­ra­riet. Halo­gen lam­per­nes ter­mostat sluk­ker på uret sam­men med dags­ly­set, så der kan opnåes en lidt køli­gere nattemperatur.

Der­u­d­over er der instal­le­ret LED belys­ning som dags­lys, der sty­res på ur. Dags­ly­set er i form af et LED arma­tur (oprin­de­ligt til brug på både), købt i Bil­tema og bru­ger 3 / 6 watt da det kan stil­les til 2 for­skel­lige lys­styr­ker… Der­u­d­over er der opsat et enkelt Hygro/termo-meter og et ter­mome­ter i hver ende til at kon­trol­lere på ter­mosta­terne så både rette tem­pe­ra­tur og fug­tig­hed kan kon­trol­le­res og juste­res. End­vi­dere er der mon­te­ret 3 små blå diode lam­per, der kan tæn­des som nat / skum­rings –lys.

Til bund­lag bli­ver der brugt kokos­muld og alt deko­ra­tions inte­r­iør er kun­stige plan­ter. Ikke det køn­ne­ste, men hel­lere dette end risi­kere nogen pro­ble­mer af for­skel­lig art ved at bruge levende deko­ra­tion. Dels skal der jo så til­fø­res gro lys til plan­terne, dels er slan­gen helt uden for­hold til, at plan­ter ikke kan tåle at der mos­les rundt i dem… Der­u­d­over skal de jo van­des, hvil­ket så kan gøre det svært at styre luft­fug­tig­he­den, især ved en kon­ge­py­t­hon, der ikke skal have det alt for fugtigt…

Alle ind­ven­dige led­nin­ger er lagt i små kabelbakker.

Alt dette skulle gerne give de opti­male for­hold og en sund slange i mange år fremover…

Så håber jeg har fun­det den rig­tige løsning.

Et lille godt fif hvis man, som jeg, byg­ger i sort MDF og synes det hele ser lidt trist og mat ud… er at male pla­derne med mado­lie… Det giver en flot finish, skulle efter sigende holde sig et års tid, hvor­ef­ter man så skal male igen… Men det er da en maling til over­kom­me­lig pris…

At bygge sit eget ter­ra­rie er klart en for­del når det gæl­der om at få det i de mål og det udse­ende som man ønsker. Øko­no­misk tror jeg også der kan spa­res lidt… Der skal jo sta­dig alt det tek­ni­ske gear til, uan­set om det er hjem­me­byg­get eller købt fær­digt… Langt det sjove­ste er dog at bygge selv.… Bil­ligt er det ikke, men det er jo en éngangs investering..

Selve det at have en slange som ”kæle­dyr” giver i sig selv jo ikke de store udgif­ter, sålænge den er sund og rask i hvert til­fælde… Ikke mange pets der kan nøjes med lidt foder en gang om ugen eller hver 14. dag og så noget rent vand..

Ren­gø­ring af ter­ra­riet er ej hel­ler det store pro­blem, da der jo kan ple­tren­ses når der er besør­get og ikke ofte hele bund­la­get skal skif­tes.. Ikke fordi det dog er den store udgift at skulle skifte det… Kokos­muld kan fåes til ca. 20,- kr for en blok der blan­det med 4 — 5 liter vand giver bund nok til hele terrariet…

Lige nu mang­ler der så bare at ”Pytte” flyt­ter ind… Jeg vil dog lige ha’ lavet et andet under­stel til ter­ra­riet først… Lige nu er det på stå­l­ben, men synes det ser lidt storkeben-agtigt ud.. Så byg­ger en lille reol af det reste­rende MDF plade. Der kan så pas­sende stå nogle pæne opbe­va­rings­kas­ser med alt det der er rart at have i nær­he­den af ter­ra­riet, men som ikke lige pyn­ter aller­mest når det lig­ger ovenpå…

Flere bil­le­der kom­mer, når der er byg­get reol og når der er hou­sewar­m­ing… :)

 

 

 

2 Responses to Bygning af terrarie

 1. Kurt says:

  Hej Jes­per
  Tak fordi jeg lige måtte kigge med. Vir­ke­lig flot ter­ra­rie — flere bil­le­der tak ;-)

  • Jesper says:

   Hej Kurt.
   Tak for det. Desværre har jeg ikke min pyt­hon mere eller ter­ra­rie. Har kastet mig over akva­rie og håber at få tid til at vise mere om det det sna­rest.
   Vh. Jesper

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>