Pasning af Kongepython


Kon­ge­py­t­hon i terrarium.

En konge pyt­hon skal i et ter­ra­rium have opfyldt visse basale krav for at kunne føle sig tryg, og kunne leve og fun­gere til­freds­stil­lende, og disse krav skal alle opfyldes!

Grun­dre­gel for mak­si­mum stør­relse af ter­ra­rium. Konge pyt­ho­ner kan ikke lide for store ter­ra­rier dette er ofte en af grun­dene til at en konge pyt­hon næg­ter føde­ind­ta­gelse. Ter­ra­ri­e­stør­relse = 1 slan­ge­længde i længe x ½ slan­ge­længde i højde x ½ slan­ge­længde i brede. Dvs. 100cm slange = ter­ra­rium med stør­rel­sen: 100cm i længde x 50cm i højde x 50cm i brede. Større ter­ra­rier bør und­gås med min­dre man hol­der flere vel­fun­ge­rende indi­vi­der i samme terrarie.

Ter­ra­riet skal være 100 % flugtsik­kert! Og skal aller­helst kunne låses! Især låg, låger, sky­der­u­der og ven­ti­la­tions­ri­ste skal man her være sær­ligt opmærk­som på.

Det er meget vig­tigt aldrig at under­vur­dere slan­gens fysi­ske styrke eller evne til at kla­tre eller grave.

Ter­ra­riet skal være ind­ret­tet så slan­gen ikke kan komme i berø­ring med el-installationer! Så den ikke kan få stød eller komme i direkte kon­takt med brand­varme pære, var­me­kab­ler eller lig­nende, eller rykke dem ned, tisse ned i dem eller få tun­gen op i dem.

Grene og anden indret­ning skal for­svar­ligt være fast­gjorte så disse ikke kan væl­tes eller ryk­kes ned over dyrene. Dog skal de hur­tigt og nemt kunne afmon­te­res hvis det skulle blive nød­ven­digt, der må ikke i ting til indret­nin­gen være hul­ler, hvor hele slan­gen ikke med let­hed kan kravle hele vejen igennem.

Ter­ra­riet, indret­nin­gen og ter­ra­ri­ets sky­der­u­der må ikke være skarpe, så slan­gen kan skade, skære eller rive sig.

Der skal altid være frisk vand til­stede! Vand­skå­len skal helst være af den gla­se­rede type eller andet med en blank, glat og luk­ket over­flade uden pore hvor bak­te­rier kan gemme sig under ren­gø­ring, langt at fortrække er hvis man har 2 ens vand­skåle så man kan smide den brugte en tur i opva­ske­ma­ski­nen, og frisk, kogt og afkø­let vand vil hel­ler ikke være af vejen, så er man rime­ligt sik­ker på at det ikke inde­hol­der ska­de­lige bakterier.

Ter­ra­riet skal ind­ret­tes så det til enhver tid er let og hur­tigt at ren­gøre ordent­ligt og effek­tivt, også uden at skulle stresse dyrene for meget. Og det er meget vig­tigt, at der hol­des en meget høj stan­dart med ren­gø­rin­gen, da denne høje varme og fug­tig­hed vil også give bak­te­rier og svampe eks­plo­sive vil­kår at for­mere sig under.

Tem­pe­ra­tu­ren i ter­ra­riet skal helst ligge omkring ca. 24–25 gra­der om nat­ten og helst ikke under de 22, og ca. 26–28 i den kolde ende om dagen, og i den varme ende helst 30–32 gra­der, med gerne ca. 35–40 gra­der direkte på varme pladsen.

Fug­tig­he­den i ter­ra­riet bør hol­des på omkring 50–60 %, og løbende dag­ligt over­bru­ses med en for­stø­ver, bedst egnet til dette er kogt afkø­let, friskt vand ved stue tem­pe­ra­tur eller demi­ne­ra­li­se­ret vand, lige efter påfyld­ning af for­stø­ve­ren, bør man altid bruge lidt af van­det i for­stø­ve­ren først, så selve pum­pen i for­stø­ve­ren er ble­vet skyl­let igen­nem, inden man bru­ser ind i terrariet.

Over­brus ikke dyrene direkte når der sprøjtes, da denne tåge af fine vand­drå­ber kan give luftvejsinfektioner.

Især op til et ham­skifte er dette meget vig­tigt at have styr på luftfugtigheden.

Bli­ver denne fug­tig­hed alt for lav (under 40 %) er der fare for at ham­skif­tet kan blive ufuld­stæn­digt fordi ham­men sim­pelt­hen tørre ind på dyret, så den ikke kan skifte ordent­ligt. Og omvendt bli­ver luft­fug­tig­he­den for høj (over 70 %) er der fare for infek­tio­ner i luft­veje og skælbetændelse,

Der skal være skjul hvor slan­gen kan føle sig tryg, disse pla­ce­res rundt i ter­ra­riet så slange også sam­ti­dig kan vælge et skjul med for den pas­sende tem­pe­ra­tur, som slan­gen kan krybe ind under og føle sig uset for omgi­vel­serne. Et udmær­ket skjul kan feks. være et stykke buet naturkork eller hult kor­k­gren­rør, eller blot omvendt mørk plast boks med en bue åbning i kan­ten, det er vig­tigt at lave åbnin­ger som en bue i kan­ten og ikke som et hul som slan­gen i værst fald ville kunne kile sig fast i. Trange skjul hvor slan­gen kan kile sig ind og mærke siderne vil fortrækkes.

Det vil være en kæmpe for­del, men ikke et krav, hvis ter­ra­riet står i et rum hvor tem­pe­ra­tu­ren er sta­bil døg­net og året rundt og helst ter­mostat­sty­ret til en nat/dag tem­pe­ra­tur på ca.24–25 gra­der, uden for megen dag­lig tra­fik, og hvor også selve rum­met kan flugtsik­res 100 %. Vær her sær­ligt opmærk­som på spræk­ker mel­lem vægge og gulv, ved radi­a­to­rer, og under døren. Så hvis døren, til rum­met hol­des luk­ket, hol­des tem­pe­ra­tu­ren nemt sta­bilt, og skulle et af dyrene smutte, kan man så nøjes med at skulle lede i det ene rum.

Fod­ring: Konge pyt­ho­ner spi­ser gna­vere. Det vil sige mus, nata­l­mus, rot­ter, ørken­rot­ter og ham­stere. Små slan­ger fodres ca. hver 5–10 dag og store ca. hver 10-15dag eller kun en gang om måne­den alt efter stør­rel­sen af byt­te­dy­ret eller antal­let af dem. De kan til tider være svære at finde ud af, da nogle kun vil spise enten det ene eller det andet. Nogle vil kun spise dødt andre kun levede. Men chan­cen for at en konge vil spise er størst sent på afte­nen eller først på nat­ten lige før efter at lyset slukkes.

 

Liste over grunde til at en konge pyt­hon ikke vil spise!

Forkert/eller for stort, byttedyr

Nat­te­tem­pe­ra­tu­ren er for lav!

Stress som følge af utryghed!

For meget håndtering!

For stort terrarium!

For få og for store skjul!

For meget uro i ter­ra­ri­ets omgivelser/nærhed!

Med­be­boer i samme terrarium!

For lave eller for høje dagtemperaturer!

Syg­dom!

Blod­mi­der eller ind­ven­dige para­sit­ter, orm!

Vin­ter­d­vale!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>