CV

Cur­ri­culum Vitae

 

Navn:     Jes­per Vester­gaard Rasmussen

Profilfoto

Jes­per V. Rasmussen

Født:      12.10.1965

Bopæl:   Ude­ladt, 8700 Horsens

Tele­fon: Udeladt

E-mail:   Send mail via ”kon­takt mig..

Civil sta­tus: Single, 4 børn.

 

Uddan­nelse / Erhvervserfaring

 

1983 — 1985 Chauf­før Århus Tek­ni­ske Skole Kantine

Ansvar for pak­ning og leve­ring af varer til kan­ti­ner og uddan­nel­ses institutioner.

 

1985 — 1986 Vær­neplig­tig på Fly­ve­sta­tion Karup

Almen mili­tær uddan­nelse, nær­for­svar af fly­ve­sta­tion samt adgangskontrol.

 

1986 — 1990 Elek­tri­ker mester­lære Due El A/S Risskov

Elek­tri­ker uddan­nelse med alle for­mer for opga­ver & instal­la­tion inden­for nybyg­nin­ger, EDB, fejl­ret­ning, renove­ring & ved­li­ge­hol­delse, hos pri­vate samt erhvervskunder.

 

1990 — 1994 Elek­tri­ker Due El A/S Risskov

Alle for­mer for opga­ver & instal­la­tion inden­for nybyg­nin­ger, EDB, fejl­ret­ning, renove­ring & ved­li­ge­hol­delse, hos pri­vate samt erhvervskunder.

 

1994 — 1996 EDB montør DDI Com­mu­ni­ca­tions Hørning

Opga­ver med instal­la­tion & kabling af for­skel­lige EDB net­værk med PDS, IBM LAN, Fiber & net­værks­ud­styr hos erhvervskun­der her­un­der offent­lige kon­to­rer og institutioner.

 

1996 — 1998 EDB montør ELTEK Data­in­stal­la­tion Århus

Opga­ver med instal­la­tion & kabling af for­skel­lige EDB net­værk med PDS, IBM LAN, Fiber & net­værks­ud­styr hos erhvervskun­der her­un­der offent­lige kon­to­rer og institutioner.

 

1998 — 2001 Ser­vi­ce­tek­ni­ker TDC A/S Pri­vat Århus

Instal­la­tion, fejl­ret­ning & kabling af PSTN, ISDN, ADSL & SHDSL linier hos pri­vate og erhvervskun­der her­un­der offent­lige kon­to­rer og institutioner.

 

2001? 2007 Data­tek­ni­ker TDC A/S Erhverv Århus

Kon­fi­gu­re­ring af rou­tere og swit­che. Instal­la­tion af ADSL linier. Dæk­nings­må­lin­ger af Cisco WLAN — Site sur­veys. Instal­la­tion og ved­li­ge­hol­delse af trå­d­løs Inter­net — Hotspots

Etab­le­ring af hjem­me­ar­bejds­plad­ser. Instal­la­tion, udskift­ning & fejl­ret­ning af net­værks­ud­styr hos pri­vate samt erhvervskunder.

 

2007 ? 2009 Fiber­tek­ni­ker ATEA A/S (Tid­li­gere Top­n­or­dic A/S)

Hånd­te­ring af lys­le­der­kab­ler. Plan­læg­ning og sty­ring af fiber til hjem pro­jek­ter. Klar­gø­ring og splids­ning af lys­le­der­kab­ler, Back­bone, accesshuse samt kun­de­kab­ler. Etab­le­ring af instal­la­tion hos pri­vate. OTDR test af lys­le­der. Efter­do­ku­men­ta­tion og pro­jek­te­ring i Net­work Engineer.

 

2009 ? Pro­jekt­le­der TRE-FOR A/S

Pro­jek­te­ring i Net­work Engi­neer. Pro­jek­te­ring i NET-BAS. Hånd­te­ring, udar­bej­delse og ved­li­ge­hol­delse af kun­de­data i Excel, Sonwin. Vali­de­ring af kun­der i for­sy­nings­om­rå­det. Salg af Fiber bred­bånd. Hånd­te­ring og kon­takt med kun­der med til­bud for øje. Klar­gø­ring og opret­telse af kun­der i data­ba­ser. Koor­di­ne­ring af diverse opga­ver i salgsøjemed.

 

Kur­sus / Efteruddannelse

1995 AT&T Euro­pean Fiber Optic Pro­ducts Instal­la­tion and Maintenance.

1996 Instal­la­tion af dataanlæg.

2000 Systi­max SCS kabling Installation.

2000 Fjer­nun­der­vis­ning IT i praksis.

2000 Fjer­nun­der­vis­ning IT-Kommunikation.

2001 Fjer­nun­der­vis­ning Operativsystemer.

2001 Fjer­nun­der­vis­ning IT-Udvikling2001 Vide­re­gå­ende netværk

2006 Cisco CCNA.

2007 Kur­sus i hånd­te­ring og splids­ning af lysleder.

2008 Kur­sus i Net­work Engineer.

2010 Kur­sus i avan­ce­ret Excel

2011 Kur­sus i NET-BAS

 

Per­son­lige egenskaber:

Ærlig — Flek­si­bel — Grun­dig — Syste­ma­tisk — Sta­bil —  Hjælp­som — Humo­ri­stisk — Positiv.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>