Om mig


Jes­per V. Ras­mus­sen | Opret dit badge

Jeg er født i Århus i 1965 og, siden juni 2010, bosat i Horsens.

Har 4 dej­lige børn, Per­nille, Jonas, Sine og Thea, dem kan du jo kan læse meget mere om her på siden.

Jeg har været en del rundt rent bopæls­mæs­sigt og har boet i både Østjyl­land, Vestjyl­land, Midtjyl­land og Søn­derjyl­land… Er nu fal­det rig­tig godt til i Hor­sens, som er en dej­lig by med mange kul­tu­relle til­bud og ople­vel­ser. Sjæl­dent der ikke er en eller anden form for under­hold­ning i byen, sær­ligt i wee­ken­den.. Så mon ikke pløk­kerne er sat rig­tig godt fast i denne del af Dan­mark nu… Det er jeg tem­me­lig sik­ker på.…

Hor­sens har jo også et hold i super­ligaen, men ikke lige hol­det for mig dog… Er, bli­ver ved med at være og har altid været en Århus­dreng med AGF blod i årene… KOM DE HVIIII …  Jeg kan så glæde mig til at “de hvide” kom­mer til byen og for­hå­bent­lig vin­der en solid sejr over Horsens…

Jeg arbej­der i Kol­ding som Pro­jekt­le­der hos TRE-FOR A/S hvor jeg er ansat i Bred­bånd salg.…Der sæl­ger vi WAOO!! som jo er inter­net med fuld gas…  En dej­lig arbejds­plads med gode og fri­ske kol­le­gaer. En arbejds­plads der gør meget for de ansatte mht. sund­hed og triv­sel… Såle­des også via arbejde, at jeg fik skub­bet til at komme igang med Fit­ness world… Er vel for alvor ble­vet bidt af en gal Spin­ning cykel og kom­mer gerne 3 gange om ugen for at flippe ud og presse mig selv til gode ryt­mer… Det kan klart anbe­fa­les og giver meget energi i hver­da­gen… Prøv det nu… Lidt løb og styr­ke­træ­ning bli­ver det også til…

Udover mine børn, spin­ning, AGF, ja så sker der lige fra alt muligt til ingen­ting.… Tiden fly­ver afsted og den fly­ver dej­ligt.… Der bli­ver dog sat tid af til leg med PC og fod­bold også i TV’et… Er nok lidt en nørd med alt nyt der kan bippe og nyder at følge med i alt nyt tek­no­logi.… Vel især de fan­ta­sti­ske Apple produkter…

Livet er fedt og især når man tager tin­gene som de kom­mer og ser tin­gene fra den posi­tive vin­kel.… Nok noget man skal tvinge sig selv til … Men er man AGF fan er det jo en tvin­gende nød­ven­dig­hed… Ikke uden grund det kal­des Dan­marks stør­ste opti­mist klub, men super fedt… Opti­mi­ster og pes­si­mi­ster tager nok lige meget fejl… Men opti­mi­ster har det sjovere imens…

 

Lige lidt om mig og nok for nu…

 

/Jesper

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>