Fredag 15. Juli 2011


Sid­ste dag på Kreta. Vi bli­ver, som jeg skrev i går, afhen­tet af bus­sen kl. 20.20 og skal flyve kl. 23.15 lokal tid, hvil­ket vil sige 22.15 dansk tid. Skulle efter pla­nen lande i Ålborg kl. 01.55 dansk tid.

Chania ruinDa jeg skulle for­lade lej­lig­he­den senest kl. 12.00 blev dagen endnu en dag i og omkring poo­len… Det er jo hel­ler ikke så ringe. Slut­tede af med at spise på restau­rant Nostos som har dansk ejer, nem­lig Jens og hans kone der bor fast her på Kreta… Det er også dem der vare­ta­ger pool­ba­ren på Ape­lia om dagen… Men en god mid­dag og lidt god hyggesnak…

Men nu da dagene her­nede er ved at tage ende, er det jo også tid til at gøre lidt sta­tus over ferien….. Har den været ok osv.Hvilken orden

Kan lige­som føle på nogle andre gæster at de synes det må være utro­lig kede­ligt at være på sådan en tur alene… Og ons­dag aften kom der da også en og spurgte mig direkte, om det ikke var kede­ligt at tage af sted alene og om jeg ikke havde lyst til at komme at snakke, for hun ville sætte sig ved pool­ba­ren…. Ja det gjorde jeg jo så… Det var også gan­ske hyggeligt..

Moske havnen ChaniaMen om det så er kede­ligt at tage af sted alene… Egent­lig ikke. Selv­føl­ge­lig er der tids­punk­ter hvor det helt sik­kert ville være sjovere at være to eller flere. Har jo hel­ler ikke taget på restau­rant om afte­nen, da jeg ikke gider sidde sådan et sted og spise alene, så på dén måde kan det være træls at være ene på rejse. Selv­føl­ge­lig er der også tids­punk­ter, på de ture jeg har taget, hvor det kunne være fedt med en at dele ople­vel­serne med og en at snakke med, om det man ser og ople­ver.. Når det er sagt, så var jeg indstil­let på det inden jeg tog her­ned og min ferie skulle være afslap­ning, ro og fred… Det er det også ble­vet. Der­med ikke sagt at jeg ikke har ople­vet noget, for det synes jeg helt bestemt at jeg har. Fak­tisk har jeg nok ople­vet mere end mange af de andre gæster der har været her som par eller par med børn. Jeg har set mange der har lig­get ved Pottemageripoo­len hver dag eller er gået til stran­den om morg­nen og kom­met hjem sidst på efter­mid­da­gen og så smut­tet i byen for at spise…. Også Lotte, som var hende jeg snak­kede med ons­dag aften, sagde at hun fak­tisk ikke havde set ret meget. Det skal så bemær­kes, at hun er her­nede sam­men med sin far og sin dat­ter på 6 år…. Så for hende har det jo hel­ler ikke været nemt at komme rundt, med­min­dre de andre lige­som ville være med på idéen, hvil­ket så ikke var til­fæl­det… Men om man lig­ger to ved poo­len med hver sin bog, eller man lig­ger selv og læser, ja det er der ikke den store for­skel på.

Snæver parkeringAlt i alt synes jeg at jeg har haft en god ferie…. Fan­ta­stisk vejr, med sol og varme fra mor­gen til aften og har ikke set så meget som en enkelt lille vat­tot af en sky på him­len hele ugen…. Jeg har af og til hyg­ge­snak­ket med din andre gæster og per­so­na­let på hotel­let og jeg har ople­vet det jeg orkede og pen­gene rakte til…

Jeg er dog ikke sik­ker på jeg har vild lyst til at besøge Græken­land igen for­lø­be­lig… Ikke pga. lan­det som sådan, men synes bare ikke Grækere vir­ker hver­ken sær­lig imø­de­kom­mende eller hjælp­somme. Jeg har tvær­ti­mod flere gange tænkt på at det vir­ker som at de er tem­me­lig trætte af turi­ster…. Så næste gang chan­cen byder sig for en rejse, vil jeg helt sik­kert kigge efter et andet land med en anden befolk­ning… Skal dog lige skynde mig at til­føje, at der bestemt ikke har været noget at ind­vende over de men­ne­sker jeg har mødt her på hotel­let… Slet ikke.. Det er mere de grækere man møder på gaden. Der er ikke meget glæde over dem….

Er jeg så klar til at slutte ferien og rejse hjem igen…. Ja det er jeg. For mig er det bed­ste sted mit hjem og tror en uge er nok for mig.. Kan jo ikke afvise at det kan hænge sam­men med at jeg rej­ser alene, men glæ­der mig nu til at komme hjem igen og finde til­bage til hver­da­gen. Jeg sav­ner mine unger helt utro­ligt meget og glæ­der mig til at høre deres stem­mer igen og jeg glæ­der mig til den nor­male dags­rytme, min seng og i det hele taget mit eget hjem og mine egne ting…. Men super ferie har det bestemt været….

Der­med er der ikke mere at berette fra ferien på Kreta. Jeg mang­ler dog at få lagt bil­le­der ind og lige rette det hele til.. Så kig ind igen, så du kan få lidt visuel stem­ning fra Kreta, der helt sik­kert er en dej­lig og smuk ø.

/Jesper

Vi ses i Dan­mark.… :)

Start

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>