Velkommen


7. juli 2014:

Efter min side har lig­get stille uden opda­te­rin­ger, synes jeg det er tiden at få gjort noget ved det.

Det før­ste jeg har kastet mig over og vil fort­sætte med, er at skrive lidt om mine akva­rier og mine fisk, da det er det der er hot i min ver­den lige nu :) Side­lø­bende med det, er der en del af det eksi­ste­rende ind­hold der skal ret­tes til. Så bær over med mig hvis der er fejl og ting der træn­ger til opda­te­ring. Det er undervejs.

Jeg vil prøve at beskrive det tek­nik jeg har i mine akva­rier og give mine erfa­rin­ger med de fisk jeg har ladet flytte ind i dem… Det bli­ver på ingen måde en beskri­velse af hvor­dan man skal holde akva­rie eller en beskri­velse af hvad er er den rig­tige måde, da den rig­tige måde altid vil være den måde man selv fin­der frem til. Dog kan man jo altid søge hjælp og erfa­ring fra andre der har været igen­nem en opstart. Jeg vil beskrive min løs­ning og mine tan­ker om hvad der er godt og skidt. Jeg håber andre kan bruge det til inspira­tion, hvis de ønsker at kaste sig over akva­rie hobbyen.

Det kom­mer kun til at omhandle fersk­vandsakva­rier, da jeg desværre endnu ikke har haft mulig­he­derne for, at kaste mig ud i at opstille et saltvandsakva­rie. Noget jeg dog rig­tig gerne vil på et tids­punkt, men der skal læses en del, høstes erfa­rin­ger fra andre hjem­mesi­der og forums, samt skra­bes nogle penge sam­men, der kan navn­gi­ves til den side af akva­rie hob­byen. Men har du inter­esse i akva­rie, fisk eller kan du bruge andre info fra min side, så er du meget vel­kom­men til at læse med og kigge rundt.

Jeg tæn­ker også at det bør kom­mer flere gode opskrif­ter, flere bil­le­der samt videoer, af både akva­rier, mine skønne unger og meget andet. Der­u­d­over vil jeg samle nogle gode links der kan være til stor nytte, hvis du kaster dig over akva­rie hobbyen.

Du er også vel­kom­men til at komme med ris, ros og kon­struk­tiv kri­tik til min hjem­meside og til det jeg skri­ver. Jeg lyt­ter gerne til dine erfa­rin­ger og kan der­ved selv få inspira­tion og gode råd.

Du kan bruge kon­takt for­mu­la­ren ved at klikke her

Så vel­kom­men til min side.

/ Jes­per

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>